ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIENIE POCIĄGU

923955_800786363378103_921991877_n.jpgPasażerowi podróżującemu określonymi kategoriami pociągów przysługuje odszkodowanie za opóźnienie pociągu powyżej 60 minut bez względu na przyczynę opóźnienia.

Podstawę dochodzenia odszkodowania stanowi art. 17 Rozporządzenia NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Przywołany przepis ma zastosowanie jedynie do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium, Express InterCity, InterCity, Twoje Linie Kolejowe, interREGIO oraz wszystkich międzynarodowych: osobowych, pospiesznych, RegioEkspress, EuroCity i  EuroNight w przejazdach pomiędzy krajami UE. Nie będzie można żądać odszkodowania od przewoźników samorządowych, w tym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rozporządzenie określa minimalną wysokość należnego odszkodowania, które wynosi odpowiednio:

a) 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;
b) 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Aby otrzymać odszkodowanie należy złożyć pisemną reklamację, w której nie trzeba w żaden sposób wykazywać opóźnienia. Przewoźnik sam ustali tę okoliczność na podstawie własnych danych na temat punktualności pociągów. Przewoźnik wypłaca odszkodowanie w formie bonu zniżkowego na zakup kolejnego biletu, odszkodowanie w formie pieniężnej może nastąpić tylko na wniosek pasażera.

Rekompensata za opóźnienia wypłacana jest jedynie w sytuacji gdy wysokość odszkodowania przekracza minimalny próg, który w Polsce wynosi 4 EUR.

Trzeba również pamiętać, iż przy obliczaniu czasu opóźnienia nie uwzględnia się opóźnień, co do których przedsiębiorstwo kolejowe może udowodnić, że zdarzyły się poza terytorium, na którym stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Rozporządzenie poza odszkodowaniem przewiduje również uprawnienia dla podróżującego, który oczekując na pociąg ma uzasadnione powody aby przypuszczać, że opóźnienie pociągu przekroczy 60 min. W takim wypadku ustawodawca pozostawia pasażerowi do wyboru jedno z następujących uprawnień:

  1. zwrot pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Zwrot jest dokonywany na takich samych warunkach jak wypłata odszkodowania, o którym mowa w art. 17, albo
  2. kontynuację lub zmianę trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie, albo
  3. kontynuację lub zmianę trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Uzyskanie zwrotu kosztu biletu wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach art. 17.

Opisywana regulacja nie pozbawia pasażera prawa domagania się naprawienia szkody za opóźnienia na zasadach ogólnych, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego. W tym przypadku, pasażer musi jednak wykazać wszystkie elementy pozwalające na domaganie się odszkodowania, w tym stratę i związek przyczynowy pomiędzy opóźnieniem a powstaniem szkody, i udowodnić winę przewoźnika.