NIEZNANY SPRAWCA SZKODY – SKĄD OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE?

kolizja-na-drodze-co-dalej_129502c12950_1.jpgPowstała szkoda, jednak sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – czy w takiej sytuacji uda się uzyskać odszkodowanie i od kogo mamy się go domagać? Przepisy w tym zakresie nie są niestety korzystne dla właścicieli uszkodzonych pojazdów, nie w każdym przypadku można bowiem otrzymać rekompensatę za powstałą szkodę w mieniu.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie niemożności ustalenia tożsamości sprawcy szkody roszczenie poszkodowanego zaspokoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednakże Fundusz zrekompensuje jedynie szkody na osobie. Odszkodowanie za szkodę w mieniu, tj. za uszkodzony pojazd otrzymamy wyłącznie, gdy równocześnie któryś z uczestników zdarzenia odniósł szkodę na osobie i to jedynie w postaci śmierci bądź naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwającego dłużej niż 14 dni. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

W sytuacji, gdy nieznany sprawca uszkodził jedynie pojazd i nikt nie poniósł szkody na osobie, poszkodowany będzie zmuszony do samodzielnego pokrycia kosztów naprawy swojego auta. Sytuacja przedstawia się nieco lepiej, gdy poszkodowany posiada ubezpieczenie AC, z którego w takich wypadkach może zostać wypłacone odszkodowanie. Warto dodać, że utracone zniżki poszkodowanemu zrekompensuje Fundusz, a zatem poszkodowany kierowca nie straci na takim rozwiązaniu.

Zgłoszenie o wypadku, którego sprawca jest nieznany możemy złożyć do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który przekaże sprawę do Funduszu. W tego rodzaju sytuacjach warto udokumentować zdarzenie – wykonać zdjęcia, poprosić o dane świadków zdarzenia i spisać ich zeznania. Na miejsce zdarzenia należy także wezwać Policję, która w pierwszej kolejności powinna próbować ustalić tożsamość sprawcy szkody.

Obowiązujące przepisy, pozostawiające kierowców posiadających jedynie ubezpieczenie OC bez ochrony w razie uszkodzenia ich pojazdów przez nieznanego sprawcę, mają na celu zapobieganie nadużyciom i niesłusznym wypłatom odszkodowań.